ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

จ.ส.อ.พิษณุ พิมพิสาร
หัวหน้าศูนย์กรรมวิธีข้อมูล

นายจิรพันธ์ุ โกวิทดำรงกิจ
รองหัวหน้าศูนย์กรรมวิธีข้อมูล

นายคณิต ชูจิ๋ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6