ภารกิจ

       ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุมปรนิบัติบำรุงรักษาเบื้องต้นและกำกับดูแลงานประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนสนับสนุน การปฏิบัติงานในระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ส่วนต่างๆ ของสำนักงาน มีหัวหน้าศูนย์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ และมีรองหัวหน้าศูนย์ เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่

  1. วางแผนแม่บท แผนการปฏิบัติในการจัดเตรียมทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
  2. วางแผน ดำเนินการ ประสานงานและควบคุมกำกับดูแลงานประมวลผล การบำรุงรักษาและงานรักษาความปลอดภัยของแฟ้มข้อมูล งานสื่อสารข้อมูลและสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  3. เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการวิเคราะห์ออกแบบ เขียนโปรแกรมชุดคำสั่ง บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และให้คำแนะนำปรึกษา บริการและจัดทำระบบ งานคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสม
  4. กำกับ ดูแลการบริหารงานและบำรุงรักษาระบบการจัดการฐานข้อมูล และงานรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ เพื่อให้คงสภาพพร้อมให้การสนับสนุนแก่ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. ประสานงานด้านเอกสาร และแฟ้มข้อมูล ระหว่างศูนย์กรรมวิธีข้อมูลและหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานรักษาความปลอดภัย
  6. ดำเนินงานด้านธุรการ งบประมาณ และการพัสดุของศูนย์ฯ
  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย