กำลังพล

จ.ส.อ.พิษณุ  พิมพิสาร – หศ.กรรมวิธีข้อมูล สปภ.

นายจิรพันธ์  โกวิทดำรงกิจ – รอง หศ.กรรมวิธีข้อมูล สปภ.

นายคณิต  ชูจิ๋ว – นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6

นายเสกสรร  คำบุญเรือง – นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายณัฐกิตติ์  ทั่งทอง – นักวิชาการคอมพิวเตอร์

น.ส.ชุตินันท์  สุกแสงศรี – ประจำศูนย์กรรมวิธีข้อมูล สปภ.

นายเสรีภาพ  สู่บุญ – นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายทัศน์พล  สมนึก – นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวปุณยนุช  พิมพิสาร – นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายชัชชานนท์  เพิ่มทรัพย์ – นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวนิชานันท์  นันทนพรัตน์ – ลูกจ้างช่วยงานทดลองงาน เสมียนศูนย์กรรมวิธีข้อมูล สปภ.