โครงสร้าง

ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล รวมทั้งหมด 15 อัตรา ประกอบด้วย

 1. หัวหน้าศูนย์ ( หศ. ) อัตราค่าจ้าง ( ระดับ 8 ) จำนวน 1 คน วุฒิท้ายอัตรา/คำชี้แจงท้ายอัตรา – ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับฯ
 2. รองหัวหน้าศูนย์ ( รอง หศ. ) อัตราค่าจ้าง ( ระดับ 7 ) จำนวน 1 คน วุฒิท้ายอัตรา/คำชี้แจงท้ายอัตรา – ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับฯ
 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6 อัตราค่าจ้าง ( ระดับ 6 ) จำนวน 1 คน วุฒิท้ายอัตรา/คำชี้แจงท้ายอัตรา – ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับฯ และมีวุฒิปริญญาตรี
 4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 อัตราค่าจ้าง ( ระดับ 5 ) จำนวน 2 คน วุฒิท้ายอัตรา/คำชี้แจงท้ายอัตรา – ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับฯ และมีวุฒิปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจและวิเคราะห์ออกแบบระบบ ( System Analysis ) ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 5. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ 5 อัตราค่าจ้าง ( ระดับ 5 ) จำนวน 1 คน วุฒิท้ายอัตรา/คำชี้แจงท้ายอัตรา – ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับฯ และมีวุฒิปริญญาตรี โดยจะต้องมีประสบการณ์ด้านงานธุรการหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  อัตราค่าจ้าง ( ระดับ 3-4 ) จำนวน 7 คน วุฒิท้ายอัตรา/คำชี้แจงท้ายอัตรา – ปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 7. ประจำศูนย์  อัตราค่าจ้าง ( ระดับ 3-4 ) จำนวน 1 คน วุฒิท้ายอัตรา/คำชี้แจงท้ายอัตรา – ปริญญาตรี หรือผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับฯ และมีประสบการณ์ด้านงานธุรการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 8. เสมียน อัตราค่าจ้าง ( ระดับ 1-2 ) จำนวน 1 คน วุฒิท้ายอัตรา/คำชี้แจงท้ายอัตรา – มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

บรรจุแล้ว 11 อัตรา

ว่าง 4 อัตรา ประกอบด้วย

 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 อัตราค่าจ้าง ( ระดับ 5 ) จำนวน 2 คน
 2. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ 5 อัตราค่าจ้าง ( ระดับ 5 ) จำนวน 1 คน
 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  อัตราค่าจ้าง ( ระดับ 3-4 ) จำนวน 1 คน